Facebook
ЦСОП -град Габрово
Център за специална образователна подкрепа в град Габрово

Документи

Прикачени документи

Седмично разписание и дневен режим -първи учебен срок
Програма за целодневна организация на учебния ден
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвими групи 2021-2022 г.
Правилник за вътрешния трудов ред 2021-2022 г.
План з обучение в ОРЕС 2021/2022 г.
Отчет бюджет 3 тримесечие на 2021 г.
Отчет бюджет 2 тримесечие на 2021 г.
Насоки за работа в условията на КОВИД 19
Етичен кодекс 2021-2022 година
Годишен план на ЦСоП за учебната 2021-2022 година
Вътрешни правила за отпускане на стипендии
Отчетни данни за изпълнение на бюджета ( първо тримесечие на 2021 г. )
Бюджет на ЦСОП -гр.Габрово за 2021 г.
Отчетни данни за изпълнение на бюджета
Информация за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2020 г.
Годишен план на ЦСОП -гр.Габрово 2020-2021 учебна година
План за работа на координационен съвет за справяне с училищния тормоз
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за целодневната организация на учебния ден 2020-2021 г.
План за работа на комисията на превенция на ППМНпрез 2020-2021 учебна година
Оценка на седмичното разписание -РЗИ гр.Габрово
План на ЦСОП за действие и работа в условията на епидемична обстановка 2020-2021 учебна година
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание,обучение и труд
Правилник за вътрешния трудов ред в ЦСОП през учебната 2020-2021 година
График на учебния процес
Правила за вътрешен трудов ред на ЦСОП Габрово 2020-2021 учебна година
Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 в условията на COVID-19
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Вътрешни правила за отпускане на стипендии на ученици от ЦСОП за учебната 2017/2018 г.
Стратегия за развитие на ЦСОП и план за действие и финансиране
Учебен план и форма на обучение
Мерки за повишаване качеството на образованието
Правилник за устройство и дейност на ЦСОП
Годишен план